VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ VE FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“​KVKK”​veya “​Kanun”​) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“​Başvuru Sahibi”​ veya “​İ​lgili Kişi”), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan ​VOLMAK İnşaat ve Makina Sanayi Taah. Tic. Ltd. Şti. bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“​Kurul”​) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; ​VOLMAK İnşaat ve Makina Sanayi Taah. Tic. Ltd. Şti. ’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

  • Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte “Mustafa Kemal Mah. 2124. Cad. No: 15/12 Çankaya/Ankara” adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.
  • Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: ​Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle ​ “muhasebe@volmak.com.tr” adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.

BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Uyruk:  O Türkiye  O Diğer Diğer ise lütfen belirtiniz: ………….
TCKN:
Pasaport No / Yabancı Kimlik No:
Adres:
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:
Elektronik Posta Adresi:

Telefon No / Faks No:
VOLMAK ŞİRKETİ İLE OLAN İLİŞKİNİZ
 • Çalışan / Eski Çalışan
Açıklama:
 • Çalışan Adayı / Stajyer Adayı (Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım) Açıklama:
 • Müşteri Açıklama:
 • Ziyaretçi Açıklama:
 • Diğer Açıklama:
BAŞVURU İÇERİĞİ
Başvuru yapılan Veri Sorumlusu

VOLMAK İnşaat ve Makina Sanayi Taah. Tic. Ltd. Şti.

………………………
Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu ☐ Kişisel verilerimin işenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

☐ Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

☐ Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

☐ Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.
(Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.)

☐ Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

☐ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

(Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)
Diğer Açıklamalar

Başvurunuza Cevap Yöntemi (Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.)
❏ Adresime gönderilmesini istiyorum.
(​Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)
❏ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)
❏ Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. VOLMAK İnşaat ve Makina Sanayi Taah. Tic. Ltd. Şti.  hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde VOLMAK İnşaat ve Makina Sanayi Taah. Tic. Ltd. Şti., söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde VOLMAK İnşaat ve Makina Sanayi Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

Tarih


Başvuru Sahibi Adı Soyadı


İmza
İLETİŞİM